دکتر محمد کاظم جواهری
دکتر محمد کاظم جواهری
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: روانکاوی، خانواده درمانگر، روانشناس بالینی، درمان وسواس، مداخله در بحران های خودکشی
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger