ماما گناوه
ماما گناوه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: برداشتن زگیل با کرایو و لیزر و ازن تراپی، مراقبت های دوران بارداری، گذاشتن و خروج ایودی، مراقبت های دوران یائسگی، ازن تراپی
بندر گناوه
موتور جست‌وجوی خوب دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger